Nadýchni sa

Zásady ochrany osobných údajov

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (ďalej len ako „KOCR“) venuje spracovaniu
osobných údajov a ich ochrane náležitú pozornosť. KOCR realizuje všetky potrebné kroky, aby predchádzala
neoprávneným zásahom do súkromia fyzických osôb a dodržiava zásady zákonného spracúvania osobných
údajov. Touto cestou by sme si Vás dovolili oboznámiť s odpoveďami na základné otázky vyvstávajúce pri
spracovaní osobných údajov KOCR.

 1. KDE JE OBSIAHNUTÁ PRÁVNA ÚPRAVA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?
  V súvislosti s ochranou osobných údajov sa odo dňa 25.05.2018 uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu
  a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
  pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej
  len ako „GDPR“ alebo „nariadenie“). A zároveň od uvedeného dátumu nadobudol účinnosť nový zákon č.
  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon
  o ochrane osobných údajov“).
 2. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM?
  Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných
  údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. V našom prípade je prevádzkovateľom na úseku ochrany
  osobných údajov KOCR:
  Názov: Severovýchod Slovenska
  Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
  IČO: 42238536
  Email: marketing@severovychod.sk
  Tel. č.: 0517081513
  Webová stránka: https://www.severovychod.sk/
  KOCR ako prevádzkovateľ nie je povinný spracúvať osobné údaje sám, ale môže spracúvaním osobných údajov
  poveriť externý subjekt – sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ môže byť právnická osoba, fyzická osoba, iný
  subjekt, ktorý spracúva v mene prevádzkovateľa osobné údaje.
 3. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
  KOCR najčastejšie spracúva nasledujúce osobné údaje:
  Identifikačné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, titul, štátna príslušnosť, fotografia, číslo občianskeho
  preukazu, rodné číslo.
  Kontaktné údaje: adresa trvalého/prechodného pobytu alebo bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa,
  adresa na facebooku alebo inej sociálnej sieti.
  Prevádzkové údaje: IP adresa, cookies, prístupové meno a heslo.
  Lokalizačné údaje: údaje určujúce geografickú polohu.
  Špecifické údaje: údaj o mzde.
  Predmetom spracúvania osobných údajov je predovšetkým všeobecná kategória osobných údajov (napr.
  meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, emailová adresa). Vyššie uvedené osobné údaje sú
  vymedzené len príkladmo. Konkrétna kategória a vymedzenie spracúvaných osobných údajov závisí od
  konkrétneho právneho vzťahu a účelu spracúvania osobných údajov.
 4. KTO JE DOTKNUTOU OSOBOU?
  Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje KOCR spracúva, pričom jej určenie závisí od
  konkrétnej spracovateľskej operácie.
  KOCR spracúva osobné údaje najmä nasledujúcich fyzických osôb:
 • fyzické osoby v zakladateľskej, vlastníckej a organizačnej štruktúre KOCR,
 • zamestnanci KOCR,
 • uchádzači o zamestnanie,
 • fyzické osoby, s ktorými KOCR vstupuje do právnych vzťahov,
 • fyzické osoby – sťažovatelia,
 • návštevníci webovej stránky KOCR,
 • účastníci konferencií a podujatí organizovaných KOCR,
 • súťažiaci v súťažiach organizovaných KOCR,
 • používatelia aplikácii KOCR.
 1. NA ZÁKLADE AKÝCH PRÁVNYCH ZÁKLADOV SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?
  KOCR spracúva osobné údaje dotknutej osoby zákonne na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:
 • súhlas dotknutej osoby,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
  ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,
  alebo inej fyzickej osoby,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
  výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
  KOCR spracúva osobné údaje najčastejšie na základe súhlasu dotknutej osoby, na účely plnenia zmluvy a na
  účely oprávnených záujmov KOCR. Oprávneným záujmom KOCR pre spracúvanie osobných údajov môže byť
  priamy marketing, ochrana majetku KOCR, bezpečnosť informačných systémov KOCR a pod.
 1. NA AKÝ ÚČEL SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?
  KOCR spracúva osobné údaje dotknutej osoby najmä na nasledovné účely:
 • spracúvanie osobných údajov zamestnancov s cieľom plnenia zákonných povinností, ktoré vyplývajú
  zamestnávateľovi z uzatvoreného zmluvného vzťahu, a to najmä s cieľom vyplácania odmeny
  zamestnancovi, zisťovania dochádzky, odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a pod.,
 • vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov v zmysle právnych predpisov (najmä zákona č.
  311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, zákona č. 580/2004 Z.z. o
  zdravotnom poistení),
 • evidencia osobných údajov uchádzačov o zamestnanie za účelom použitia životopisu na posúdenie
  odbornej praxe, kvalifikácie a vzdelania v procesoch prijímania zamestnancov,
 • evidencia dokumentácie súvisiacej s kontrolou verejného obstarávania a so samotným verejným
  obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
  zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • evidencia oznámení o protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach
  súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • evidencia sťažností fyzických osôb podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
 • uzatváranie zmlúv a plnenie zmlúv,
 • bezpečnosť informačných systémov prevádzkovateľa,
 • vyhodnotenie efektivity propagačných kampaní a reklamy prevádzkovateľa,
 • marketingové účely,
 • štatistické účely,
 • organizácia súťaží, podujatí a konferencií.
 1. AKÝM SPÔSOBOM SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?
  KOCR spracúva osobné údaje dotknutej osoby úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami
  a neautomatizovanými prostriedkami v informačných systémoch KOCR alebo v informačných systémoch jej
  sprostredkovateľov.
 2. AKÝM SPÔSOBOM ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE?
  KOCR získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby alebo od tretích osôb napr. zákonných zástupcov,
  právnych zástupcov, prípadne štátnych a verejných orgánov a z verejne prístupných zdrojov.
 3. KOMU POSKYTUJEME OSOBNÉ ÚDAJE?
  Poskytovanie osobných údajov tretím osobám závisí od účelu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje
  môžu byť sprístupnené a poskytnuté tretím osobám napríklad:
 • Úradu pre verejné obstarávanie SR v súvislosti s verejným obstarávaním,
 • Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam v súvislosti s plnením povinností zamestnávateľa,
 • orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s trestným konaním,
 • príslušným súdom v súvislosti so súdnym konaním.
 1. POSKYTUJEME OSOBNÉ ÚDAJE MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE?
  Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa pri väčšine spracovateľských
  operácii KOCR neuskutočňuje. Ak by KOCR pri spracovateľskej operácii zamýšľala prenos osobných údajov do
  tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dotknutá osoba bude o tejto skutočnosti informovaná
  a zároveň budú splnené ďalšie požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE NA AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE?
  Osobné údaje KOCR nepoužíva na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 3. AKO DLHO BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME?
  Osobné údaje KOCR uchováva najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje
  spracúvajú. Doba uchovávania osobných údajov je vecou konkrétneho prípadu a závisí napríklad od charakteru
  osobných údajov, od dôvodu, prečo sú zhromažďované a spracúvané, a od relevantných právnych alebo
  prevádzkových potrieb uchovávania. Osobné údaje vo všeobecnosti uchovávame po dobu stanovenú
  právnymi predpismi, zmluvami, či po dobu trvania oprávneného záujmu KOCR.
 4. AKÉ PRÁVA MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?
  Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, má
  dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať,
  Právo na prístup – dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
  osobné údaje, ktorej sa jej týkajú, má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej má
  prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na ďalšie informácie, a to najmä o tom, ako sa osobné údaje používajú, na
  akých účel, po akú dobu a pod.,
  Právo na opravu - dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje
  nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
  Právo na výmaz (na zabudnutie) – dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o vymazanie osobných
  údajov, napríklad v prípade, ak ide o osobné údaje, ktoré už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného
  účelu spracúvania,
  Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená požiadať
  prevádzkovateľa, aby obmedzil spracúvanie jej osobných údajov,
  Právo na prenosnosť údajov - dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných
  údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v
  bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe
  súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných
  prostriedkov,
  Právo namietať – dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na
  legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo ak ide o spracúvanie osobných údajov nevyhnutné
  na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
  vrátane profilovania,
  Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej
  osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať návrh na dozorný orgán, ktorým
  je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421
  /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
 5. KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?
  So svojím námietkami, žiadosťami, pripomienkami alebo v prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu
  Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, sa môžete obrátiť na KOCR prostredníctvom e-mailovej
  adresy riaditel@severovychod.sk , osobne alebo písomne na adrese: Severovýchod Slovenska, sídlo: Námestie
  mieru 2, 080 01 Prešov.
Newsletter
Daj nám tvoj mail a my ti sem-tam pošleme tip na zaujímavé miesto či výletík.

Prešovský kraj

Severovýchodný región Slovenska sa tiahne od Tatier až po Poloniny. Ponúka nespočetné množstvo cestovateľských inšpirácií, prírodných krás a dobrodružných zážitkov. Vitaj v Prešovskom kraji!
Viac inšpirácií
GDPR
Vytvorila BigWay.sk
NADÝCHNI SA

Nadýchni sa

Nadýchni sa
crossmenuchevron-right